Lolland–Guldborgsund kreds

Bestyrelsesmedlemmer i  Lolland–Guldborgsund kreds 

Formand
Allan Friis
E-mail: friisallan64@gmail.com
 Kassere
Mai- Britt V. Nielsen
TLF: 27 64 59 62
E-mail: plejebarn@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Jennifer V. Nobel
Tlf 29 36 21 58
E-mail:jennifemus91@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Marillo
Bestyrelsesmedlem
Per Biel- Knudsen
 

Download folderen for Lolland-Guldborgsund kreds

ULF Lolland-Guldborgsund kreds folderAktiviteter

Lolland-Guldborgsund kreds “Generalforsamling, fællesspisning og bingo” 22.6.2024

Lolland og Guldborgsund Kreds “Bankospil” 16.12.2023

Lolland og Guldborgsund kreds” IT kursus” 28.11.2023

Lolland og Guldborgsund kredsen “Kom med i zoo” 23.9.2023

Lolland og Guldborgsund Kreds “Minigolf” 17.6.2023