Rejsebetingelser

Køb af rejse
Reservation skal ske ved henvendAelse til ULF Ferie. Reservationen erA bindende, når gæsten har modtaget bestillingsbekræftelse fra ULF Ferie. Er der mindre end 3 måneder fra bestillingsdato til afrejse, skal hele rejsens pris betales med det samme. I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler:

Betaling af rejse
Depositum + restbeløb betales som foreskrevet under hver ferie i feriekataloget. Depositum ved bestilling af rejsen, og restbeløb typisk 3 måneder før.

Inkluderet i prisen
Prisens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person, og er baseret på at 2 personer, deler et dobbeltværelse.
Rejser man alene, og gerne vil dele værelse med en person af samme køn, forbeholder vi os ret til at opkræve tillæg for enkeltværelse, såfremt dette ikke er muligt.

Personlige oplysninger
Som deltager på en ULF Ferie, er man indforstået med, at ULF Ferie viderebringer ens personlige oplysninger heriblandt navn, adresse, telefonnummer og særlige behov til de frivillige i forbindelse med turen. Ligeledes videreformidles navn og telefonnummer på ens kontaktperson til de frivillige.

For at kunne bestille billet til dig, er det desuden nødvendigt, at videreformidle dit fulde navn til rejseselskabet, der varetager den rejse, du har tilmeldt dig.

Medlemskab af ULF eller ULF Ungdom
For at rejse med ULF Ferie skal man være medlem af enten ULF eller ULF Ungdom. Kan vi ikke finde dig i medlemskartoteket vil vi i forbindelse med din tilmelding til en af vores ferier automatisk melde dig ind i den af de to foreninger, du hører under aldersmæssigt.

Afbestilling på grund af sygdom
Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring, og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen gennem dit forsikringsselskab.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring
Ved afbestilling pga. sygdom, hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring, samt ved afbestilling af andre årsager end sygdom, gælder følgende:

Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløbet fratrukket 25% tilbagebetales indtil 3 måneder før afrejse. Under tre måneder før afrejse tilbagebetales beløbet ikke.

Aflysning foretaget af ULF Ferie
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder (efter vores vurdering) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagere besked senest 30 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Pas / Visum
På alle rejser udenfor Danmark, skal der medbringes gyldigt pas. Husk, at passet skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst. Alle rejsedeltagere har selv ansvar for at undersøge eventuelle krav til visum.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsebevis mv. kan medføre, at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde.
Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse.
Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Medicin og vaccination
Husk at medbringe nødvendig medicin i original indpakning. Medicinen skal være i håndbagagen. Ved særlig medicin skal du huske et medicinpas. Det er gratis og fås på apoteket. Medicinpasset fortæller, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

Hvis du skal have hjælp ved medicinindtagelse, skal der vedlægges dokumentation, og medicinen skal være doseret hjemmefra.

Det er dit eget ansvar at undersøge, om det anbefales/kræves, at du vaccineres inden afrejse.

Sygdom
I tilfælde af sygdom, indlæggelse el. lign. hvor det er nødvendigt at gæsten forbliver på destinationen, står ophold og hjemrejseudgifter for egen regning. Ligeledes står ophold og hjemrejseudgifter til en evt. ledsager også for gæstens regning. (hvis det af arrangør, gæst eller pårørende skønnes at denne skal forblive på destinationen)

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor en frivillig i ULF Ferie Støtteteam.  Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen gentages hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til ULF Ferie, der viderebringer klagen til rette rejseselskab.

Er du ikke tilfreds med rejseselskabets behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C, 2830 Virum, tlf. 45 46 11 00.

Rejsegarantifonden
Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser udsolgte pladser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nødvendiggør dette. ULF Ferie kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, som ULF Ferie er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. ULF Ferie kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne. Der tages forbehold for trykfejl.

Ansvarsfraskrivelse
ULF Ferie frivillige, rejseparter, instruktører eller andre involverede parter, kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skade eller gener, der måtte være konsekvensen af deltagelse i rejser udbudt af ULF Ferie. Deltagelse i en ferierejse udbudt af ULF Ferie sker således til fulde på deltagernes eget ansvar.