Afsluttede projekter

SAMMEN OM SAMFUNDET

Formålet er at socialt truede mennesker med udviklingshæmning går sammen i frivillige interessefællesskaber med temaet: Sammen om samfundet.

Deltagerne skal opnå øget viden om civilsamfundet i særdeleshed og samfundet generelt samt udvikle selvværd og sociale kompetencer (kommunikation og fremtræden), så de begynder at integrere sig mere og mere som aktive medborgere sammen med andre borgere ved at give udtryk for deres holdninger og meninger, deltage i borgermøder, beboerforeningsmøder, møder hos kommune og i idrætsforeninger osv. samt engagerer sig som frivillige i deres egen lokalkreds, men også hos andre foreninger og i ULF´s landsdækkende arbejde.

Ekstern evaluator er Tove Stenderup, VIA University College, Pædagoguddannelsen Ikast. Du kan læse evalueringen her:

DET ER IKKE OK

Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.

Formålet med projekt ”Det er ikke OK” er at undgå seksuelle overgreb mod unge med udviklingshandicap.

Projektet skal uddanne borgervejledere, udvikle temamapper, producere videofilm, udvikle guidelines til personale, udvikle kurser, kursusmanual og udvikle hjemmeside.

Link til undervisningsmateriale: https://ligelyst.dk/udgivelser/

ULF-KREDS-TOLKE

ULF-kreds-tolke er et pilotprojekt, hvor ULF er gået sammen med Trygfonden som finansierer projektet om at finde nogle frivillige, der kan hjælpe de lokale ULF-kredse med at styre deres forening. Det er både i forhold til at kunne afholde aktiviteter, bestyrelsesmøder eller noget helt tredje.

Evalueringsrapport ULF-tolke

ULF-fælles

ULF-fælles handler om at skabe fællesskaber for mennesker med et udviklingshandicap. Fællesskaberne skal skabes gennem aktiviteter, som er ønsket og udviklet af målgruppen selv. Aktiviteterne skal drives af målgruppen med den støtte, der er brug for. Aktiviteterne foregår online, men nogle aktiviteter vil også blive tilgængelige som streaming via ULF´s hjemmeside. Det kan f.eks. være undervisning, foredrag, yoga eller gymnastik. Der skal laves mindst 3 aktiviteter om ugen online.

Projektet er støttet af TrygFonden

Forældreforløb (2012 – 2015)

Målgruppen for ULF Forældreforløb er sårbare unge og unge med særlige behov, som ønsker at prøve forældrerollen inden de tager stilling til, om de er parate til at blive forældre. Vi ønsker, at de unge, med forløbet, opnår et realistisk grundlag, at træffe deres beslutning på.

Forløbet skal ses som et læringsredskab for de unge, hvorved de opnår erfaringer i forhold til, hvad det vil sige at være forældre.

På egen krop prøver de unge, hvad det vil sige, at skulle have ansvaret for et barn døgnets 24 timer. Den eller de unge låner en babysimulator, som har fysiske behov som er baseret på behov fra et spædbarn. Behovene er sult, bleskift, bøvse, trøstes og vugges.

VI arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor respekten for den unge er i fokus. Vi møder den unge der hvor vedkommende er, og lader den unge selv nå frem til sine erkendelser. Der skabes et rum hvor den unge har muligheden for, at afprøve drømmen om, at blive forældre.

Forløbet foregår i tre etaper:

1) En forberedelse til forældrerollen: hvor der arbejdes med faktorer, som har betydning for et barns trivsel og udvikling. Der tales bl.a. om hvad forældrerollen indebærer og den unges tanker og drømme italesættes og synliggøres.
2) Den unge låner en babysimulator, og skal i den følgende tid passe barnet. Simulatoren indstilles til at agere som et rigtigt spædbarn, så oplevelsen bliver så realistisk så muligt.
3) Forløbet afrundes sammen med den unge og der følges op på den unges oplevelser af forældrerollen.

Vi hjælper også STU-skoler og produktionsskoler i gang med at tilbyde forældreforløb på skemaet.

Du kan downloade løsbladet om Forældreforløbet her
løsblad_forældreforløb

Her kan du læse evaluering af projektet

Evaluering af projektet

Bilag 1: Her kan du se rapporten fra NVIE, for projektet ”At være forældre”

Bilag 2: Centrale spørgsmål

 Bilag 3: Undervisningsplan

KRAM NATUREN (2018 – 2020)

Formålet med projektet KRAM Naturen var at styrke den fysiske og mentale sundhed for borgere med et udviklingshandicap ved at gennemføre naturforløb på 30 bosteder rundt i hele landet.

På 4 årstidslørdage skulle borgere fra hvert bosted ud i naturen, opleve og sanse naturen.

Projektet KRAM Naturen var støttet med tilskud af Friluftsrådet.

Projektet forløb fra den 1. september 2018 – 31. august 2020.

IDÉKATALOG

Der blev udviklet et idékatalog med forslag til øvelser og aktiviteter i naturen. Kataloget kunne bruges som formidlings- og undervisningsmateriale for medarbejdere på bosteder. Endvidere kunne kataloget bruges af foreninger/grupper, som afholder natur aktiviteter, således at borgere med et udviklingshandicap kan deltage. Kataloget udvikledes i samarbejde med naturvejledere og tovholderne på bostederne.

ULF Senior (2018 – 2020)

Formålene med dette projekt var:

  • At forberede borgere med udviklingshandicap til et godt seniorliv
  • At give mennesker med udviklingshandicap et godt seniorliv

I seniorlivet skal mennesker med udviklingshandicap bevare netværk, mobilitet og funktioner. Ensomhed, sygdomme, indlæggelser, medicinforbrug, misbrug osv. skal undgås.

Seniorer med udviklingshandicap skal have den bedste livskvalitet.

Målgruppen: mennesker med udviklingshandicap eller særlige behov, som er over 50 år.

Vi etablerede i ULF en ny afdeling – ULF-senior.

Følgende aktiviteter var der i ULF-senior:

  • Uddannelse af seniorambassadører. De blev uddannet til at lave opsøgende arbejde, være igangsættere for aktiviteter og formidle aktiviteter
  • Der blev udviklet et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter for seniorer
  • Der skal laves en underside på ULF´s hjemmeside for ULF-seniorer. Her skal teksten læses op. Der skal på denne side ligge aktivitetskalender for aktiviteter for seniorer, inspirationskataloget og viden folkepension, arveregler, døden og andre emner, som fylder hos ULF-seniorer.
  • Der skal etableres samarbejde med fitnesscentre rundt i hele landet, så der udvikles særlige tilbud til målgruppen.

Projektet forløb fra 1. april 2018 – 31. marts 2020

Projektet var finansieret af: VELUX FONDEN

ULF Rådgivning og selvhjælp (2019)

Projektet var støttet af Socialstyrelsens PUF pulje til Frivilligt socialt arbejde.

Projektet havde som formål at støtte mennesker med udviklingshæmning til at hjælpe sig selv og hinanden til et bedre liv.

Det skete ved at styrke den frivillige sociale indsats gennem rådgivning om disse emner:

  • Brugerorganisering og inddragelse
  • Netværksstøtte

Målgruppen for projektet var bosteder i 10 af ULF’s lokalkredse:

Aarhus, Horsens, Vejle, Odense, Fredericia, Svendborg, Holbæk, Kolding, Aalborg og Frederikshavn.

Diabetes (2018)

Projektet blev finansieret af Helsefonden.
Er du interesseret i et kursus om Diabetes, så læs mere om kurset her.
Læs evalueringsrapporten her: ULF Diabetes Evalueringsrapport.
Se videoerne fra diabetesprojektet på YouTube
Se også hjemmesiden www.mitulfliv.dk.

Mine egne penge (2014-2018)

Projektet blev finansieret af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Satspuljen 2014
Er du interesseret i et kursus om Mine egne penge, så læs mere om kurset her.
Læs evalueringsrapporten her: Mine egne penge Evalueringsrapport ULF
Se videoerne fra afslutningskonferencen i Vejle på YouTube
Se også hjemmesiden www.mineegnepenge.dk.

ULF Førstehjælp (2016)

Projektet blev finansieret af Trygfonden.
ULF har udviklet førstehjælpskurser for målgruppen, hvor undervisningen er tilpasset. Vi arbejder med masser af praktiske øvelser med mange gentagelser. Undervisningen er konkret og giver plads til, at den enkelte kan deltage aktivt og stille mange spørgsmål. Undervisningsmaterielet består bl.a. af fotos, tegninger og film, så læsefærdigheder ikke er en forudsætning.
Er du interesseret i et kursus om Mine egne penge, så læs mere om kurset her.
Download vores gratis hæfte om førstehjælp lige her

ULF Rygestop (2015-2016)

Projektet blev finansieret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.
I samarbejde med Frederikssund Kommune har vi udviklet et rygestop koncept.

Konceptet ULF-Rygestop tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopprogram, men er videreudviklet og tilpasset så det tilgodeser målgruppens kognitive ressourcer. Der er flere kursusgange, møderne er kortere og kurset, i sin helhed, strækker sig over længere tid. Elementerne fra konceptet er gjort mere visuelle og håndgribelige. Et eksempel er personlige hjælpekort til tasken eller baglommen, med billeder af det man skal gøre i stedet for at ryge, når trangen kommer. Man kan også finde inspiration i rygestopkufferten med inspiration til hvad man kan foretage sig, for at blive afledt fra rygetrangen. Belønning af succeser er også et centralt element. Deltagerne opnår badges i grøn, bronze, sølv og guld.
I rygestopforløbene vil der altid deltage en brugervejleder. Brugervejlederen, som selv er eks-ryger og har egne erfaringer med at holde op med at ryge, uddannes i konceptet hos ULF, og vil sammen med en uddannet rygestopinstruktør, afholde kurserne.

Det jeg kan selv, gør jeg selv

Stolthedsstafetten
Af Frank Bylov, NVIE
En dokumentation af ULF og Fredericia Kommunes projekt
‘Det jeg kan selv, gør jeg selv’.
Hent rapport